МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

 

Становлення й утвердження в державі нових суспільно-політичних та соціально-економічних умов ставить перед профспілками якісно нові завдання щодо захисту прав та інтересів спілчан. Роль профспілок у суспільстві зростає, активізуються їхні захисні функції. Без досвідчених, всебічно підготовлених профспілкових працівників та активістів неможливо кваліфіковано відстоювати права й інтереси членів профспілок, ефективно протистояти наступу капіталу на права людини найманої праці.

Метою профспілкового навчання є формування у членів профспілки на основі отриманих знань більш активної громадянської позиції, вміння кваліфіковано відстоювати свої права та інтереси.

 

Основними завданнями профспілкового навчання є:

 

 

- Одержання працюючими достатнього обсягу знань і вмінь, необхідних для розв'язання юридичних, економічних і соціальних проблем трудових відносин.

 

- Вивчення й узагальнення досвіду роботи профспілкових організацій усіх рівнів.

 

- Посилення інформаційної взаємодії між членами профспілки та її керівними органами.

 

- Вивчення мотивації профспілкового членства, формування свідомого членства у профспілці, проведення заходів, спрямованих на залучення працівників до профспілки.

 

- Проведення профспілкою незалежної політики при взаємодії з державними органами, роботодавцями, органами місцевого самоврядування.

 

- Відстоювання та захист інтересів спілчан у процесі реформування підприємств, під час колективних переговорів, при розв'язанні колективних та індивідуальних трудових спорів.

 

При організації профспілкового навчання вкрай важливо використовувати активні методи навчання. Це пов’язано з тим, що вони мають великий вплив на слухачів, сприяють кращому засвоєнню ними більшого обсягу навчальної інформації та виробленню високих особистих якостей.

 

Активні методи навчання – це такі методи, при використанні яких навчальна діяльність має творчий характер, а в людей, які навчаються, формуються пізнавальний інтерес і творче мислення.

 

До активних методів навчання належать проблемна розповідь і проблемно побудована лекція, евристична і проблемно-пошукова бесіда, проблемне наочне приладдя, проблемно-пошукові вправи, дослідні лабораторні роботи, метод розвиваючого навчання, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуацій пізнавальної спору, метод створення емоційно-моральних ситуацій, метод аналогій, метод створення на уроках ситуацій інтересу, метод аналізу на уроках життєвих ситуацій і ін.

 

Як свідчать дослідження, дорослі віддають перевагу методам саме активного навчання. При порівнянні ефективності методів активного навчання і традиційних лекцій з’ясувалося, що показники успішності засвоєння знань дорослими є сумірними, а от показники опанування нових навичок при використанні методів активного навчання значно перевищують ті, що їх було досягнуто після курсу звичайних лекцій. Дослідження також показали, що значна кількість дорослих з різними індивідуальними навчальними стилями засвоює знання ефективніше тоді, коли використовуються активні методи навчання.

 

У профспілковому навчанні, має бути важливим не лише те, як багато дізналися слухачі під час навчання, а й те, як вони використовуватимуть здобуті знання. Виходячи з цього можна визначити основні принципи профспілкового навчання:

 

- основа профспілкового навчання – це навчання, яке ґрунтується на досвіді, а також практичне навчання;

 

-   профспілкове навчання є колективним («всі ми вчимося один у одного і разом один з одним»);

 

- це не просто передача знань від викладача до учнів, а й організація колективного навчання, при якому навчальні групи мають вдосконалюватися самостійно;

 

-  навчання починається з досвіду, з вирішення реальних проблем;

 

- роль профспілкового викладача полягає в тому, щоб організувати та забезпечити навчання, а не в тому щоб бути експертом, який знає правильні відповіді на питання;

 

-  результатом профспілкового навчання має стати практична діяльність. Учасники навчання повинні виробити в собі впевненість та навички спільних дій задля вирішення тих чи інших проблем. Якщо цього досягти не вдається, можна вважати, що мета навчального процесу не досягнута.