Щодо виборних органів в профспілці

 

 

Роз’яснюємо, що статею 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначено, що профспілка, її організації здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням). Так як профспілка та її організації створюються для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок, то ці повноваження у статуті профспілки покладаються на її виборні органи. На рівні профспілки цими органами, як правило, є З’їзд, Рада та Президія, а на рівні первинної профспілкової організації – профспілкові збори та профспілковий комітет.

Але у Профспілці мають бути не тільки виконавчі, але й контролюючі органи. Одним із них дійсно є Ревізійна комісії, яка покликана здійснювати контроль за виконанням виборними органами своїх повноважень. Але ревізійні комісії за своїм статусом не наділені повноваженнями представляти інтереси найманих працівників та не захищають їхніх прав, тому їх не можна вважати виборними органами профспілки чи організації профспілки, незважаючи на те, що обираються вони на профспілкових зборах чи з’їзді одночасно з обранням профкому чи президії та ради профспілки. Хоча у деяких статутах профспілок їх помилково також називають у числі виборних органів.

Тому до членів ревізійної комісії не можна застосовувати статтю 252 Кодексу законів про працю України та статтю 42 Закону України «Про професійні спілки…» стосовно додаткових гарантії для працівників, обраних до складу виборних профспілкових органів.

 

 

Департамент розвитку

профспілкового руху апарату ФПУ